\
Cabinda (Unknown Country)
Exonumia
20 Avos, 2009
X#29