\
Cabinda (Unknown Country)
Exonumia
50 Avos, 2009
X#30